Kas ir DVB mācības?

Atšķirībā no mācību praksēm darba vidē balstītās (DVB) mācībās audzēknis, vismaz pusi no mācībām paredzētā laika pavada uzņēmumā, kur iepazīst tā vidi un ikdienu, kā arī apgūst profesionālās kompetences reālā darba vidē.  Mācību procesā audzēknim rodas priekšstats  par viņa spēju un interešu atbilstību izvēlētajai profesijai,  savukārt uzņēmums var novērtēt jaunieti kā nākamo darbinieku. Ideālā gadījumā abas puses ir ieinteresētas, lai sadarbība turpinātos arī pēc izglītības programmas absolvēšanas. Tādējādi tiek samazināts jauniešu bezdarbs un kvalificēta darbaspēka trūkums, kā arī palielināta darba devēja un darba ņēmēja savstarpējā lojalitāte.

Uzņēmuma priekšrocības

 • jaunu, talantīgu un motivētu darbinieku piesaiste
 • kvalificēta darbaspēka nodrošināšana
 • jaunu darbinieku meklēšanas un apmācību izmaksu samazināšana
 • uzņēmuma specifiskajām vajadzībām un darbības jomai pielāgots darbinieks
 • audzēknis kā produktīvs darbinieks jau pēc pirmā apmācību posma uzņēmumā
 • uzņēmuma topošā personāla motivācijas un lojalitātes veidošana
 • pastāvīga darba līguma slēgšana ar audzēkni pēc sekmīga mācību noslēguma
 • uzņēmuma sociālā atbildība un darbaspēka nodrošināšana nozarei
 • uzņēmuma publiskā tēla un reputācijas veidošana
 • uzņēmumu sadarbībā īstenotas apmācības
 • pieredzes apmaiņa starp nozares apmācību uzņēmumiem

Jauniešu priekšrocības

 • teorētisko zināšanu pielietošana reālā darba situācijā uzņēmumā jau pirmajos mācību mēnešos
 • iespēja iepazīt uzņēmuma iekšējo kultūru, ārējo un iekšējo komunikāciju, darbu komandā
 • izpratne par personīgo īpašību un vēlmju piemērotību izvēlētajai profesijai
 • papildus iespēja piedalīties uzņēmuma iekšējās mācībās, kursos un tālākizglītības pasākumos
 • iespēja iegūt pastāvīgu darbu uzņēmumā pēc apmācību beigām
 • iespēja turpināt studijas izvēlētajā profesijā
 • iespēja kļūt par nozares profesionāli