Erasmus+ projekts “Skills for Baltic Wood industry – European Quality in Vocational Education and Training”

Projekta ievadpasākums Rozenheimā (15.-16.01.2019) un partneru tikšanās Rīgā (22.02.2019)

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerai ir prieks būt vienam no deviņiem projekta partneriem, kas piedalās Erasmus+ Sectoral Skills Alliances projektā “Skilled-Up”!

Projekta mērķi ir :

Stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un nozares uzņēmumiem;

Uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti īstenojot starptautiski atzītu, darba vidē balstītu (DVB) 1. līmeņa augstākās izglītības programmu, pielietojot ES kvalitātes nodrošināšanas instrumentus (EQF, ECVET, EQAVET);

Veicināt nozares ekonomisko attīstību un inovācijas, sagatavojot nozarei nepieciešamos kvalificētus speciālistus;

Veicināt izpratni par digitālajām tehnoloģijām, mobilitāti un zaļo domāšanu kā pārmaiņu virzītājspēkiem.

“Skilled-Up” projekts iesāks ilgtermiņa izmaiņas un atstās pozitīvu ietekmi uz Baltijas valstu izglītības sistēmām. Īstenoto pieeju pārnesamība nodrošinās instrumentus rezultātu pārņemšanai citās valstīs un citās nozarēs.

Projekta laikā notikušas jau divas projekta partneru tikšanās 15. – 16. janvārī ievadpasākums Rozenheimā, Vācijā un 22. februārī tikšanās Rīgā. Tikšanās laikā visi deviņi partneri - Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK), Latvijas Kokapstrādes uzņēmumu un eksportētāju asociācija (LKUEA), Association of Wood Producers and Exporters of West Lithuania (AWPEWL), South Estonia Furniture Cluster, Lehrinstitut Rosenheim e.V. (LHK), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), Kauno Kolegija (KK), Center of Competence for Wood Processing and Furniture Manufacturing (unit of Voru County Vocational Training Center) un AS “Latvijas Finieris” - iepazinās, apsprieda pirmos soļus projekta īstenošanā , administratīvus jautājumus, konkrētu struktūru un mācību programma saturu. Turpmāko mēnešu laikā , katrā projekta dalībvalstī notiks vietējo ekspertu tikšanās, lai izstrādātu moduļu aprakstus un mācību programmas saturu.

Mēs priecājamies par darba uzsākšanu un panākumiem nākotnē!

Vairāk informācijas par projektu

 

  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.